sobota, 14 lipca 2012

Konspekt 2 Wariant 1

Konspekt lekcji biologii w klasie II gimnazjumProwadzący: Ewelina Gryczka
Klasa: II gimnazjum
Data: 26 IV 2012


Przedmiot: Biologia( zajęcia w formie eksperymentalnej)
Dział programowy: Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka. Układ krążenia: Uczeń opisuje budowę i funkcje narządów układu krwionośnego.  
Temat: Budowa i praca serca człowieka.
Cel ogólny: Lokalizacja, budowa serca człowieka i poznanie jego cyklu pracy.


Wariant I
Cele szczegółowe:
1. Wiadomości:
Uczeń:
- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie
- poznaje jego wielkość i budowę zewnętrzną i wewnętrzną
- poznaje i umie omówić cykl pracy serca
- wykazać zależności między budową a funkcją poszczególnych części serca
- uzasadnić związek między trybem życia a zdrowym sercem, zna przyczyny i skutki chorób układu krążenia
- rozumie odpowiedzialność za własne zdrowie wobec zwiększającej się zachorowalności na choroby krążenia.
2. Umiejętności:
Uczeń:
- przenosi informacje uzyskane w czasie filmów na karty pracy, efektywne notowanie
- umie odróżnić poszczególne struktury budowy organu,
- wskazać położenie serca w swoim organizmie,
- wyjaśnia zasadę automatyzmu pracy serca
- formułowanie wniosków, prezentacja wyników
3. Postawa:
 • uczeń uczy się sumienności i dociekliwości w poznawaniu budowy organów
 • sumiennie ogląda film i samodzielnie wykonuje notatki
 • wykazuje się aktywnością i dyscypliną


4. Metody:
 • wprowadzenie (przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć odnośnie układu krążenia, zapoznane uczniów z tematem dzisiejszych zajęć i omówienie metod pracy, przedstawienie oczekiwań odnośnie prezentowania wyników przez uczniów)
 • oglądanie krótkich filmików mających na celu lepsze zobrazowanie i zrozumienie wiadomości, wypełnienie kart pracy, notowanie i odczytanie na głos ćwiczeń z karty pracy i notatek
5. Forma pracy:
 • wykład
 • indywidualna ucznia
6. Środki dydaktyczne:
 • filmiki
 • karty pracy
 • podręcznik i zeszyt ucznia


7. Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
 1. Powitanie uczniów
 2. Podanie tematu i celu lekcji
 3. “Chętny” lub wskazany przez nauczyciela uczeń wymienia rodzaje naczyń krwionośnych, inni uczniowie dokładnie charakteryzują rodzaje naczyń.
 4. Metoda burza mózgów: nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie co wiedzą o sercu człowieka: lokalizacja, budowa, itp.
 5. Nauczyciel rozdaje karty pracy z ćwiczeniami do wypełnienia na dzisiejszych zajęciach i prosi o ich wypełnianie na podstawie filmików oraz krótkiego wykładu.
Faza realizacyjna:
 1. Nauczyciel omawia szczegółowo elementy serca. Wyjaśnienie i omówienie cyklu pracy serca. Przedstawia zależności pomiędzy budową a funkcją Forma wykładu + filmik


 
 
 2. Nauczyciel omawia choroby układu krążenia, ich przyczyny i skutki. Pokazuje filmik( animacja- zawał serca).Faza podsumowująca
 • Uczniowe prezentują wypełnioną kartę pracy, omawiając ją na głos. Porównują swoje obserwacje i notatki z innymi uczniami.
 • Uczniowie omawiają budowę i pracę serca.
 • Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę grupy biorąc pod uwagę:
-wiadomości, zdobyte umiejętności i postawę ucznia podczas przeprowadzania zajęć
-poprawność prezentownych kart pracy i informacji


 Karta pracy: karta pracy


 

Konspekt 2 Wariant 2

                                     Wariant II


Cele szczegółowe:
1. Wiadomości:
Uczeń:
- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie
- poznaje jego wielkość i budowę zewnętrzną i wewnętrzną
- poznaje i umie omówić cykl pracy serca
- wykazać zależności między budową a funkcją poszczególnych części serca
- wie z czego wynikają takie parametry pracy serca jak ciśnienie i puls
- uzasadnić związek między trybem życia a zdrowym sercem
- rozumie odpowiedzialność za własne zdrowie wobec zwiększającej się zachorowalności na choroby krążenia.

2. Umiejętności:
Uczeń:
-wyszukiwanie informacji z różnych źródeł
-współpraca w zespole
-praca według instrukcji ćwiczeniowej
-dokumentowanie pracy
-formułowanie wniosków
-prezentacja wyników pracy

3. Postawa:
- współpraca w zespole
- kształtowanie postawy badawczej
- odpowiedzialność za powierzone role w zespole współpracujących uczniów
- odwaga w wypowiadaniu własnych sądów
- zdyscyplinowanie pracy
- stosowanie zdobytej wiedzy w dalszych etapach kształcenia i praktycznym działaniu prozdrowotnym4. Metody:
 • wprowadzenie (przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć odnośnie układu krążenia, zapoznane uczniów z tematem dzisiejszych zajęć i omówienie instrukcji do przeprowadzanych doświadczeń, przedstawienie oczekiwań odnośnie prezentowania wyników doświadczenia przez uczniów)
 • badawcze – praca ze „skrzynką odkryć” według zasad:
-  „skrzynką odkryć” może być pudełko lub taca, zawierające potrzebne do ćwiczeń źródła informacji, przybory, materiały
- w każdej „skrzynce” znajduje się instrukcja ćwiczeniowa oraz zadania dla: przewodniczącego, informatora, wykonawców, sekretarza
przewodniczący – czuwa nad pracą zespołu, dba o właściwe wykorzystanie czasu oraz prezentuje opracowane wyniki zespołowej pracy
informator – czyta polecenia instrukcji, cel zadania
wykonawcy – wykonują zadania zgodnie z instrukcją, wyszukują potrzebne materiały, teksty, itp.
sekretarz – notuje wyniki, wypełnia kartę pracy
5. Forma pracy:
 • grupowa
 • praca z komputerami
6. Środki dydaktyczne:
 • karty pracy
 • “skrzynka odkryć”, materiały przybory
 • praca z komputerami


7. Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
 1. Powitanie uczniów
 2. Podanie tematu i celu lekcji.
 3. Przypomnienie informacji z poprzednich zajęć.
 4. Objaśnienie metody pracy ze „skrzynką odkryć”. Podział klasy na grupy( w zależności od liczebności).
 5. Rozdanie “skrzynek odkryć”, w której znajdują się instrukcje i karty pracy, ewentualne przybory dla każdej z grup. Ustalenie formy prezentacji wyników pracy.
Faza realizacyjna:
1. Praca w czterech zespołach – z wykorzystaniem „skrzynki odkryć”. Szukanie informacji w encyklopediach biologicznych, innych źródłach w Internecie.
Faza podsumowująca:
- Omówienie wyników pracy zespołów i prezentacja kart pracy przez wybranych przewodniczących zespołów.
- Wykonanie dokumentacji lekcji – wklejenie do zeszytów odbitek ksero kart pracy zespołów.
- Ocena pracy uczniów dokonana przez nauczyciela:
            -wiadomości, zdobyte umiejętności i postawę ucznia podczas przeprowadzania    
             ćwiczenia
            -poprawność i formę prezentowanych wyników, wniosków


Instrukcje dla grup+ karta pracy:Inst. + karta pracy
 

Konspekt 2 wariant 3

                                       Wariant IIINa poprzednich zajęciach uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie się do zajęć z zakresu budowy i lokalizacji serca, cyklu pracy serca, chorobami układu krążenia z podręcznika.


Cele szczegółowe:
1. Wiadomości:
Uczeń:
- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie
- poznaje jego wielkość i budowę zewnętrzną i wewnętrzną
- poznaje i umie omówić cykl pracy serca
- wykazać zależności między budową a funkcją poszczególnych części serca
- wie z czego wynikają takie parametry pracy serca jak ciśnienie i puls
- uzasadnić związek między trybem życia a zdrowym sercem
- rozumie odpowiedzialność za własne zdrowie wobec zwiększającej się zachorowalności na choroby krążenia.
2. Umiejętności:
Uczeń:
- umie odróżnić poszczególne struktury budowy organu
- wyjaśnia zasadę automatyzmu pracy serca
- umie zbadać puls swój i kolegi
- umie mierzyć ciśnienie krwi ciśnieniomierzem
- umiejętnie prowadzi obserwacje- przygotowuje notatki
3. Postawa:
 • skutecznie komunikuje się w różnych sytuacjach
 • efektywnie współdziała w zespole
 • uczeń jest zaangażowany w pracę grupy
 • postrzega siebie jako członka grupy
 • jest odpowiedzialny za pracę w zespole
 • wykazuje się aktywnością i dyscypliną


4. Metody:
 • wprowadzenie (przypomnienie wiadomości z poprzednich zajęć odnośnie układu krążenia, sprawdzenie poziomu przygotowania uczniów na dzisiejsze zajęcia, omówienie instrukcji do przeprowadzanych doświadczeń, przedstawienie oczekiwań odnośnie prezentowania wyników doświadczenia przez uczniów)


 • doświadczenie (badanie tętna i ciśnienia krwi, rejestracja pomiarów i wyników, wypełnienie kart pracy)
 • sformułowanie wniosków i prezentowanie ich przed klasą i nauczycielem
5. Forma pracy:
 • grupowa
6. Środki dydaktyczne:
 • karty pracy
 • ciśnieniomierz


7. Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
 1. Powitanie uczniów
 2. Podanie tematu i celu lekcji
 3. Przypomnienie informacji z poprzednich zajęć i sprawdzenie poziomu przyswojenia informacji, których uczniowie mieli nauczyć się  w domu.
 4. Omówienie przeprowadzanych badań: mierzenie pulsu i ciśnienia z wykorzystaniem ciśnieniomierza. Prośba o zachowanie odpowiedzialności i ostrożności. Podział na grupy. Rozdanie kart pracy.
Faza realizacyjna:
 • Uczniowie przeprowadzają pomiary tętna swojego i kolegów/koleżanek z grupy zgodnie z wcześniej omówionymi zasadami.
 • Uczniowie przeprowadzają pomiary tętna po intensywnym wysiłku( po wykonaniu 20 przysiadów) oraz po odpoczynku(10 min) swojego i kolegów/koleżanek z grupy zgodnie z wcześniej omówionymi zasadami.
 • Uczniowie przeprowadzają badania ciśnienia kolegów z grupy.
 • Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem i poprawnym przebiegiem pomiarów uczniów.
 • Nauczyciel udziela wskazówek odnośnie przebiegu pomiarów, sporządzania notatek, formułowania wniosków.
Faza podsumowująca:
 • Uczniowie prezentują wypełnioną kartę pracy, wyniki doświadczenia i sformułowane wnioski. Porównują swoje wyniki na forum z wynikami innych grup.
 • Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę grupy biorąc pod uwagę:
-wiadomości, zdobyte umiejętności i postawę ucznia podczas przeprowadzania doświadczenia
-poprawność i formę prezentowanych wyników, wniosków


Zadanie domowe:
Uczeń ma za zadanie uzyskane wyniki pomiarów tętna i ciśnienia powtórzyć w domu przynajmniej na trzech innych osobach. Wszystkie dane wprowadzić do arkusza(np. Exell lub w dokumentach google docs.), a następnie sporządzić wykresy( tętna i ciśnienia). Zapisać wnioski. Wykonane zadanie przesłać drogą e-mail do nauczyciela w celu sprawdzenia i ocenienia.


Karta pracy: karta pracy

Konspekt 2 wariant 4

                                   Wariant IV


Cele szczegółowe:
1. Wiadomości:
Uczeń:
- pokazuje i określa położenie serca w swoim organizmie
- poznaje jego wielkość i budowę zewnętrzną i wewnętrzną
- poznaje i umie omówić cykl pracy serca
- wykazać zależności między budową a funkcją poszczególnych części serca
- uzasadnić związek między trybem życia a zdrowym sercem
- rozumie odpowiedzialność za własne zdrowie wobec zwiększającej się zachorowalności na choroby krążenia.

2. Umiejętności:
Uczeń:
- przenosi informacje uzyskane w czasie filmu oraz pracy z podręcznikiem na karty pracy
- umie odróżnić poszczególne struktury budowy organu i wyjaśnić ich funkcję
- wyjaśnia zasadę automatyzmu pracy serca

3. Postawa:
 • uczeń uczy się sumienności i dociekliwości w poznawaniu budowy organów
 • sumiennie ogląda film i samodzielnie wykonuje notatki
 • aktywnie uczestniczy w pracy całej klasy
 • wykazuje się aktywnością i dyscypliną4. Metody:
 • obserwacja
 • praca z podręcznikiem
 • burza mózgów
5. Forma pracy:
 • indywidualna
 • praca zespołowa całej klasy
6. Środki dydaktyczne:
 • filmiki
 • karta pracy
 • podręcznik i zeszyt ucznia


8. Przebieg lekcji:
Faza wprowadzająca:
 1. Powitanie uczniów
 2. Podanie tematu i celu lekcji
 3. Powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji w formie burzy mózgów.
Faza realizacyjna:

 1. Metoda burza mózgów: nauczyciel prosi uczniów, aby przypomnieli sobie co wiedzą o sercu człowieka: lokalizacja, budowa, itp.
 2. Nauczyciel pokazuje 2 minutową animację dopełniając informacji podanych przez uczniów dotyczących budowy serca. Nauczyciel pokazuje 2 minutową animację. Prezentuje i omawia szczegółowo elementy na modelu serca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 3. Nauczyciel rozdaje karty pracy z ilustracją serca i prosi o podpisanie zaznaczonych elementów budowy serca.
 4. Następnie na tablicy w uprzednio przygotowanej przez nauczyciela tabeli uczniowie wpisują funkcję danych elementów budowy. (tabela jest także na karcie pracy)
 5. Nauczyciel zwraca się do uczniów z prośbą o otworzenie podręczników na stronie, gdzie znajduje się cykl pracy serca oraz choroby układu krążenia i przystąpienie do pracy indywidualnej oraz wypełnienie pozostałych ćwiczeń na karcie pracy.
Faza podsumowująca:
 1. Uczniowie prezentują wypełnioną kartę pracy. Porównują swoje wyniki na forum z wynikami innych grup.
 2. Nauczyciel sprawdza stopień opanowania wiedzy, zadając krótkie pytania,
 3. Uczniowie informują o ewentualnych trudnościach, na które napotkali podczas wypełniania kart pracy.


 • Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę grupy biorąc pod uwagę:
-wiadomości, zdobyte umiejętności i postawę ucznia podczas lekcji
-poprawność i formę prezentowanych wyników, wniosków

Karta pracy: karta pracy